Faktaark

Worst Case/ingen kendskab til farlige stoffer i gamle byggematerialer – Sådan gør du!

AnvendelsePCB og klorerede paraffiner (KP) har været anvendt som blødgører i en lang række fugemasser til forskellige formål bl.a. omkring døre og vinduer, i forseglingslim omkring termovinduer og i maling, hvor der stilles store krav til slidstyrke og vejrbestandighed. 
Bly og andre tungmetaller forekommer bl.a. i maling på puds, beton, træværk, jerndele og som glasur på tegl- og mursten.
Gammel mineraluld til bygningsisolering
Asbest i en lang række byggematerialer til brandhæmning og forstærkning af materialer.
PeriodePCB: 1950 – 1977.
KP: 1950 – 2012. Udfaset fra 2002.
Bly og andre tungmetaller: Frem til 2007 – nogle anvendelser er fortsat tilladt.
Gammel mineraluld: Frem til 1997.
Asbest: Frem til 1990.
BeskrivelseMan kan ikke se, om en bygningsdel indeholder stofferne, det skal bestemmes ved en forundersøgelse. Er der mistanke om, at stofferne er til stede, skal planlægning og udførelse af opgaven udskydes til forundersøgelsens resultat foreligger, eller der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger, som om stofferne er til stede.

Bygningens alder og tidspunktet for evt. ombygninger og renoveringer kan give en indikation af, om stofferne findes i byggematerialerne. Se mere under: Hvor findes PCB, KP, gammel mineraluld, asbest, bly og andre tungmetaller. Se også tidslinjen.
SundhedsfareStofferne optages i kroppen ved indånding, hudkontakt og gennem munden (overførsel fra hånd til mund) og kan medføre varige helbredsskader som allergi, skader på centralnervesystemet, fosterskader, nedsat forplantningsevne, organskader og kræft.
BemærkningerPCB og KP siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring fuger og maling. Arbejdsmetoder, der opvarmer PCB-, KP-, bly- og kviksølvholdige materialer, kan få stofferne til at dampe af.

Før arbejdet sættes i gang

Er der på baggrund af bygningens alder og anvendelse mistanke om, at stofferne forekommer, skal der udføres forundersøgelser, eller der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger som om, stofferne er til stede. Vælg det højeste niveau af forebyggelse – altså en worst case situation – indtil resultatet af en forundersøgelse foreligger.

Klargøring af arbejdsområde 

Indholdsstofferne er sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at de ikke spredes.

Arbejdsområdet afspærres, og der skiltes ved indgangen, så uvedkommende holdes på afstand. Ved støvende arbejde skal der etableres støvtæt afskærmning med undertryk og sluse. Gulvet under arbejdsstedet afdækkes fx med plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet), så forurenede materialer kan opsamles.

Vinduer skal holdes lukket, og ventilationskanaler afdækkes. Bygningens ventilationssystemer slukkes, hvis det er muligt.

Vær desuden opmærksom på vinden, der øger risikoen for spredning. 

Anvendes stillads, er afdækningen vigtig, da det er meget besværligt efterfølgende at fjerne fugerester og andet støv på stilladset.

Arbejdsmetoder 

Anvend om muligt manuelle arbejdsmetoder og værktøjer. Maskiner skal anvendes, så de støver mindst muligt, og skal være forsynet med processug. Maskiner med processug skal være tilkoblet en H-mærket støvsuger med afkast til det fri. 

Opvarmes materialerne ved friktion, kan det for nogle af stoffernes vedkommende resultere i en øget afdampning. 

Våde processer og anvendelse af vand til bekæmpelse af støv, kan kun tillades, hvis der etableres særlige systemer til opsamling af det forurenede vand.

Der skal anvendes damptæt overtræksdragt (5/6).
Anvend evt. skoovertræk som supplement til overtræksdragten.
Der skal anvendes turbomaske med A2P3-filter eller luftforsynet åndedrætsværn.Der skal anvendes egnet øjenværn.
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod gennemtrængning af både damp og støv.
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør, og ved arbejde med asbest ved pauser. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk og sluse.Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri som processug på maskiner og ved rengøring. 

Rengøring 

Arbejdsområdet støvsuges løbende. Efter endt arbejde samles alle løse rester op, og arbejdsstedet rengøres inden afskærmningen tages ned. Forurenet værktøj m.m. efterlades på det afskærmede arbejdsstedet, hvor det støvsuges med H-mærket støvsuger, inden det tages med ud.

Affald 

Forurenede materialer som karme, ruder, klinker, fliser, tagsten, mursten, fugemateriale, støv, affræsninger, samt afdækningsplast, lægter, støvsugerposer/-filtre, overtræksdragter, handsker, knivblade mv. kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen. Materialerne bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for de forurenede materialer.