Faktaark

Udskiftning udendørs af fuger med PCB eller klorerede paraffiner (KP) (ikke-støvende) – Sådan gør du!

AnvendelsePCB og KP har været anvendt som blødgører i en lang række fugemasser til forskellige formål, bl.a. omkring døre og vinduer. Langt de fleste fugemasser er anvendt udendørs.
PeriodePCB i fuger: 1950 – 1977.
KP i fuger: 1950 – 2012. Udfaset fra 2002.
BeskrivelseMan kan ikke se, om en fuge indeholder PCB eller KP.
Kun den særlige polysulfid fuge (med PCB), som er anvendt udendørs, kendes på lugten af rådne æg, når man skærer i den.
SundhedsfarePCB og KP optages i kroppen ved indånding og ved hudkontakt. PCB er kræftfremkaldende, og C12-KP er mistænkt for at være kræftfremkaldende. 
I fag, hvor der er ansat kvinder, skal man være særligt opmærksom på mellemkædede KP, da de kan skade børn, der ammes.
BemærkningerPCB siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring fugen. KP i mindre grad.

Før arbejdet sættes i gang 

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Klargøring af arbejdsområde 

PCB og KP er sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at stofferne ikke spredes. Der udlægges svær plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet) eller lignende under arbejdsstedet.

Anvendes stillads, er afdækningen vigtig, da det er meget besværligt efterfølgende at fjerne fugerester og andet støv på stilladset.

Arbejdsmetoder 

Fugen skæres fri og fjernes med en skarp kniv.

Hvis andre materialer forurenet med PCB eller KP skal fjernes fx fugerester og PCB-forurenet murværk, gøres det ved slibning eller bortskæring. Se faktaark om Udskiftning udendørs af fuger med PCB eller Klorerede Paraffiner (KP) (støvende).

Ramme, glas eller døre, som ikke er forurenet med PCB eller KP, fjernes uden særlige forholdsregler.

Der skal anvendes OvertræksdragtDer skal anvendes åndedrætsværn med P3-filter.Der skal anvendes egnet øjenværn.
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod
gennemtrængning af PCB/KP.  
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri ved rengøring. 

Rengøring 

Fugemasse opsamles.

Rester fra andre bygningsdele kan være forurenede, og derfor skal arbejdsstedet rengøres med H-mærket støvsuger, også efter afdækningen er fjernet. 

Affald

Forurenede materialer som karm, fugemateriale, afdækningsplast, støvsugerposer/-filtre, overtræksdragter, handsker, knivblade m.v. kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller containere mærket med advarsel om kræftrisikoen. Materialerne bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for PCB- og KP-holdigt affald.