Faktaark

Udskiftning af vinduer med blyholdig maling (støvende) – Sådan gør du!

AnvendelseMaling med bly og andre tungmetaller forekommer på træværk og jerndele.
PeriodeFrem til 2001.
Blyhvidt vurderes kun anvendt frem til 1980.
BeskrivelseDer er primært anvendt to typer blyforbindelser i maling.
Blymønje kendes på den orange farve. 
Blyhvidt kendes på den gråhvide farve samt en grov slangeskindskrakelering. 
Andre tungmetaller se: Hvor findes bly og andre tungmetaller?
SundhedsfareBly og andre tungmetaller optages i kroppen ved indånding, hudkontakt og gennem munden (overførsel fra hånd til mund).
Bly kan medføre varige helbredsskader på centralnervesystemet, nedsat forplantningsevne og fosterskader.
Andre tungmetaller kan give organskader, kræft og allergi.
BemærkningerBlymønje må fortsat anvendes til reparation af fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning efter forudgående tilladelse fra kommunen.

Før arbejdet sættes i gang

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.
Krav om blodblymålinger ved arbejde, der ikke er kortvarigt og enkeltstående.

Klargøring af arbejdsområde

Bly og andre tungmetaller er meget sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at stofferne ikke spredes. 

Arbejdsområdet afspærres, og der skiltes med blyarbejde ved indgangen. 

Der etables tæt afskærmning med undertryk og sluse fx med plast  (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet).

Arbejdes fra stillads på store arealer, gøres hele stilladset til en blyzone, hvortil der kun er adgang med personlige værnemidler. Terrænet under blyzonen afdækkes. 

Arbejdes udelukkende lokalt fx fra platform, eller er det nødvendigt at foretage andre arbejder på stilladset samtidig, etableres en lokal afskærmning med undertryk og sluse. 

Der skal være tæt afskærmning af vindueshullet indvendigt i bygningen, så der ikke kommer støv ind, når vinduet tages ud.

Arbejdsmetoder

Kan karmskruerne ikke umiddelbart skrues ud, fjernes vinduesfugen med en skarp kniv eller en multicutter med processug, hvorefter skruerne skæres over.

Vær opmærksom på, at fugen kan indeholde PCB, Klorerede Paraffiner (KP) eller asbest.
Er der tale om store vinduer, tages ruden ud af vinduesrammen. Brug tekniske hjælpemidler, så tunge løft undgås.

Vær opmærksom på, at termoruder kan være forseglet med bly eller PCB. Faktaark om udskiftning af vinduer kantforseglede med bly (metallisk bly) eller Faktaark om udskiftning af termoruder forseglet med fuge, der indeholder PCB eller klorerede paraffiner (KP).

Efter ruden er taget ud gennemskæres vinduesrammen for at fjerne denne. Brug fx bajonetsav med processug.

Er de indvendige trælysninger blyholdige, skal de frigøres eller fjernes, mens der er afskærmet for bly. Ved anvendelse af fx multicutter til skæring mellem karm og lysning, skal denne være med processug og indstillet til lav hastighed. Maskiner med processug skal være tilkoblet en H-mærket støvsuger med afkast til det fri. Afkastluften må ikke recirkuleres.

Der skal anvendes støvtæt overtræksdragt (5/6).
Anvend evt. skoovertræk som supplement til overtræksdragten.
Der skal anvendes åndedrætsværn med P3-filter.  Ved arbejde mere end 3 timer dagligt skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.Der skal anvendes egnet øjenværn.
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod gennemtrængning af bly og andre tungmetaller. 
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk og sluse.Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri som processug på maskiner og ved rengøring.

Rengøring

Blyzonen inkl. vindueshullet støvsuges løbende med H-mærket støvsuger med afkast til det fri. Efter endt arbejde samles alle løse rester op, og arbejdsstedet rengøres, inden afskærmningen tages ned.

Afsluttende støvsugning af stillads starter fra øverste dæk og nedefter. Vær opmærksom på at støvsuge alle stilladsdele særligt konsoljern. Forurenet værktøj m.m. efterlades på det afskærmede arbejdssted, hvor det støvsuges, inden det tages med ud.

Affald

Affald kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen.

Blyforurenede materialer, inkl. støvsugerposer, bortskaffes efter de kommunale retningslinjer. Lægter, der har været anvendt til støvvægge, og som ikke er forurenet med stofferne, bortskaffes som almindeligt, brandbart affald.