Faktaark

Udskiftning af vinduer med blyholdig maling (ikke-støvende) – Sådan gør du!

AnvendelseMaling med bly og andre tungmetaller forekommer på træværk og jerndele.
PeriodeFrem til 2001.
Blyhvidt vurderes kun anvendt frem til 1980.
BeskrivelseDer er primært anvendt to typer blyforbindelser i maling.
Blymønje kendes på den orange farve. 
Blyhvidt kendes på den gråhvide farve samt en grov slangeskindskrakelering. 
Andre tungmetaller se: Hvor findes bly og andre tungmetaller?
SundhedsfareBly og andre tungmetaller optages i kroppen ved indånding, hudkontakt og gennem munden (overførsel fra hånd til mund).
Bly kan medføre varige helbredsskader på centralnervesystemet, nedsat forplantningsevne og fosterskader.
Andre tungmetaller kan give organskader, kræft og allergi.
BemærkningerBlymønje må fortsat anvendes til reparation af fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning efter forudgående tilladelse fra kommunen.

Før arbejdet sættes i gang

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.
Krav om blodblymålinger ved arbejde, der ikke er kortvarigt og enkeltstående.

Klargøring af arbejdsområde

Vindueshullet skal afskærmes på den indvendige side, hvis der er risiko for, at der kommer blyholdige rester ind i bygningen. Der skal afdækkes med droplagen under arbejdsstedet og ca. 1 m rundt om, så malingsflager kan opsamles. Afskærmningen og afdækning kan fx ske med plastik (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet).

Arbejdsmetoder

Vinduet, inklusiv ramme og rude, afmonteres uden brug af skærende værktøj. Vinduet eller dørens karm afmonteres med håndværktøj (ikke-støvende). Karmskruerne skrues ud af murværket, hvorefter hele vinduet eller døren kan løftes ud af lysningen. 

Kan karmskruerne ikke skrues ud fjernes vinduesfugen med en skarp kniv, hvorefter skruerne skæres over. Vær opmærksom på, at fugen kan indeholde PCB, Klorerede Paraffiner (KP) eller Asbest. 

Hvis det er nødvendigt at tage ruden ud af vinduesrammen, vær da opmærksom på, at termoruder kan være forseglet med bly eller PCB. Faktaark om udskiftning af vinduer, kantforseglede med bly (metallisk bly) eller Faktaark om udskiftning af termoruder forseglet fuge, der indeholder PCB eller klorerede paraffiner (KP).

I tilfælde af, at der er indvendige trælysninger med blyholdig maling, må der ikke skæres i dem. Viser det sig at være nødvendigt, skal der tages forholdsregler som for støvende arbejde. Faktaark om udskiftning af vinduer med blyholdig maling (støvende).

Der skal anvendes egnet øjenværnDer skal anvendes almindelige arbejdshandsker.Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.
Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.

Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet. Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri ved rengøring.

Rengøring

Vindueshullet støvsuges ind til den eventuelt opsatte plastik med H-mærket støvsuger med afkast til det fri. Droplagen støvsuges efter endt arbejde. Evt. blyholdige rester på værktøj, arbejdstøj m.m. fjernes ved støvsugning på stedet.

Affald

Affald kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen.

Blyforurenede materialer, inkl. støvsugerposer, bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.