Faktaark

Udskiftning af vinduer kantforseglede med bly (metallisk bly) – Sådan gør du!

AnvendelseMetallisk bly som kantforseglinger i termoruder.
PeriodeFrem til 2001.
BeskrivelseBly findes mest udbredt i de tidlige termoruder produceret i 1950- og 60’erne. På overfladen af metallisk bly dannes der altid blyoxid i pulverform, der let kan overføres ved berøring.  
SundhedsfareMetallisk bly optages i kroppen ved indånding, hudkontakt og gennem munden (overførsel fra hånd til mund).
Metallisk bly kan medføre varige helbredsskader på centralnervesystemet, nedsat forplantningsevne og fosterskader.
Bemærkninger

Før arbejdet sættes i gang

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Krav om blodblymålinger ved arbejde, der ikke er kortvarigt og enkeltstående.

Klargøring af arbejdsområde 

Arbejdsområdet skal indrettes, så alle stumper og stykker kan opsamles. Fx ved udlægning af plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet).

Arbejdsmetoder

Vinduet kan udtages helt efter metode beskrevet i Faktaark om udskiftning af vinduer med blyholdig maling (ikke-støvende). Faktaark om udskiftning af vinduer med blyholdig maling (støvende).

Der skal anvendes skærefaste handsker, der sikrer mod berøring af bly.  
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri ved rengøring.

Rengøring 

Blymaterialet samles op.

Evt. blyholdige rester på værktøj, arbejdstøj mv. fjernes på stedet ved støvsugning med H-mærket støvsuger med afkast til det fri. 

Affald 

Affald kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen.

Blyforurenede materialer, inkl. støvsugerposen, bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.