Faktaark

Udskiftning af vindue/dør udendørs, hvor fugen indeholder PCB eller klorerede paraffiner (KP) (ikke- støvende) – Sådan gør du!

AnvendelsePCB i fuger omkring vinduer og døre og til forsegling af termoruder.
KP i fuger omkring vinduer og døre.
PeriodePCB i fuger: 1950 – 1977.
KP i fuger: 1950 – 2012. Udfaset fra 2002.
BeskrivelseMan kan ikke se, om en fuge indeholder PCB eller KP.
Kun den særlige polysulfid fuge (med PCB), som er anvendt udendørs, kendes på lugten af rådne æg, når man skærer i den.
SundhedsfarePCB og KP optages i kroppen ved indånding og ved hudkontakt. PCB er kræftfremkaldende, og C12-KP er mistænkt for at være kræftfremkaldende. 
I fag, hvor der er ansat kvinder, skal man være særligt opmærksom på mellemkædede KP, da de kan skade børn, der ammes.
BemærkningerPCB siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring fugen. KP i mindre grad.

Før arbejdet sættes i gang 

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Klargøring af arbejdsområde 

PCB og KP er sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at stofferne ikke spredes. Der udlægges svær plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet) eller lignende under arbejdsstedet. Der skal være tæt afskærmning af vindueshullet indvendigt i bygningen, så der ikke kommer rester med PCB/KP ind, når vinduet tages ud.

Anvendes stillads, er afdækningen vigtig, da det er meget besværligt efterfølgende at fjerne fugerester og andet støv på stilladset.

Arbejdsmetoder

Fugen skæres fri af karmen med en skarp kniv. karmens fastgørelser skrues ud, og karmen udtages.

I tilfælde af at karmen ikke kan skrues ud, kan denskæres igennem 2-4 steder med fx håndsav, uden at der skæres i fugen. Karmen frigøres forsigtigt og udtages.

Resterende blød fugemasse i vindues-/dørhul fjernes forsigtigt med kniv.

Hvis andre materialer forurenet med PCB eller KP skal fjernes fx fugerester og PCB-forurenet murværk, gøres det ved slibning eller bortskæring. Se faktaark om Udskiftning af vindue/dør udendørs, hvor fugen indeholder PCB eller Klorerede Paraffiner (KP) (støvende).

Ramme, glas eller døre, som ikke er forurenet med PCB eller KP, fjernes uden særlige forholdsregler. 

Der skal anvendes overtræksdragt.Der skal anvendes åndedrætsværn med P3-filter.Der skal anvendes egnet øjenværn.
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod
gennemtrængning af PCB/KP.  
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri ved rengøring.

Rengøring 

Fugemasse opsamles.

Rester fra karm/murværk kan være forurenet, og derfor skal arbejdsstedet rengøres med H-mærket støvsuger, så snart karmen er demonteret, og efter afdækningen er fjernet. 

Affald 

Forurenede materialer som fugemateriale, karm, , afdækningsplast, støvsugerposer/-filtre, overtræksdragter, handsker, knivblade m.v. kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen. Materialerne bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for PCB- og KP-holdigt affald.