Faktaark

Udskiftning af vindue/dør indendørs, hvor fugen indeholder PCB eller klorerede paraffiner (KP) (ikke-støvende) – Sådan gør du!

AnvendelsePCB i fuger omkring vinduer og døre og til forsegling af termoruder.
KP i fuger omkring vinduer og døre.
PeriodePCB i fuger: 1950 – 1977.
KP i fuger: 1950 – 2012. Udfaset fra 2002.  
BeskrivelseMan kan ikke se, om en fuge indeholder PCB eller KP.
SundhedsfarePCB og KP optages i kroppen ved indånding og ved hudkontakt. PCB er kræftfremkaldende, og C12-KP er mistænkt for at være kræftfremkaldende. 
I fag, hvor der er ansat kvinder, skal man være særligt opmærksom på mellemkædede KP, da de kan skade børn, der ammes.
BemærkningerPCB siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring fugen. KP i mindre grad.

Før arbejdet sættes i gang 

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Klargøring af arbejdsområde 

PCB og KP er sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at stofferne ikke spredes. Der udlægges svær plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet) eller lignende under arbejdsstedet. 

Arbejdsmetoder 

Fugen skæres fri af karmen med en skarp kniv. Karmens fastgørelser skrues ud, og karmen udtages.

I tilfælde af at karmen ikke kan skrues ud, kan den skæres igennem 2-4 steder med fx håndsav, uden at der skæres i fugen. Karmen frigøres derefter forsigtigt og udtages.

Resterende blød fugemasse i vindues-/dørhul fjernes med kniv.

Hvis andre materialer forurenet med PCB eller KP skal fjernes fx fugerester og PCB-forurenet murværk, gøres det ved slibning eller bortskæring. Se faktaark om Udskiftning af vindue/dør indendørs, hvor fugen indeholder PCB eller Klorerede Paraffiner (KP) (støvende)

Ramme, glas eller døre, som ikke er forurenet med PCB eller KP, fjernes uden særlige forholdsregler.

Der skal anvendes overtræksdragtDer skal anvendes åndedrætsværn med P3-filter.Der skal anvendes egnet øjenværn.
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod
gennemtrængning af PCB/KP.  
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri ved rengøring. 

Rengøring

Fugemasse opsamles.

Rester fra karm/murværk kan være forurenet, og derfor skal arbejdsstedet rengøres med H-mærket støvsuger, så snart karmen er demonteret, og afdækningen er fjernet.

Affald 

Forurenede materialer som fugemateriale, karm, afdækningsplast, støvsugerposer/-filtre, overtræksdragter, handsker, knivblade m.v. kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen. Materialerne bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for PCB-/KP-holdigt affald.