Faktaark

Udskiftning af vindue/dør indendørs, hvor fugen indeholder PCB eller klorerede paraffiner (KP) (støvende) – Sådan gør du!

AnvendelsePCB i fuger omkring vinduer og døre og til forsegling af termoruder.
KP i fuger omkring vinduer og døre. 
PeriodePCB i fugemasser: 1950 – 1977.
KP i fugemasser: 1950 – 2012. Udfaset fra 2002.
BeskrivelseMan kan ikke se, om en fuge indeholder PCB eller KP. 
SundhedsfarePCB og KP optages i kroppen ved indånding og ved hudkontakt. PCB er kræftfremkaldende og C12-KP er mistænkt for at være kræftfremkaldende. 
I fag, hvor der er ansat kvinder, skal man være særligt opmærksom på mellemkædede KP, da de kan skade børn, der ammes.
BemærkningerPCB siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring fugen. KP i mindre grad.

Før arbejdet sættes i gang

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Klargøring af arbejdsområde 

PCB og KP er sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at stofferne ikke spredes.

Der skiltes med PCB- eller KP-arbejde. Der etableres støvtæt afskærmning med undertryk og sluse. Gulvet under arbejdsstedet afdækkes med plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet) eller lignende.

Arbejdsmetoder 

Maskiner, der anvendes til at fjerne fuger, herunder fugerester på karm og murværk, forurenet med PCB eller KP, fx slibemaskine, stiksav, multicutter el.lign., skal være med processug. Maskiner med processug skal være tilkoblet en H-mærket støvsuger. 

Vær opmærksom på vibrationer, hvis der anvendes multicutter, og organiser arbejdet derefter.

Når der bores hul for fastgørelse af ny karm uden rensning af dør-/vinduesåbning, skal borestøv fjernes med flad sugestuds placeret mellem mur og karm, så tæt på støvudviklingsstedet som muligt.

Ramme, glas eller døre, som ikke er forurenede med PCB eller KP, fjernes uden særlige forholdsregler. 

Der skal anvendes damptæt overtræksdragt (4/5), og evt. skoovertræk som supplement til overtræksdragten.Der skal anvendes åndedrætsværn med A2P3-filter. Ved arbejde mere end 3 timer dagligt skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.Der skal anvendes egnet øjenværn
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod gennemtrængning af PCB/KP.  
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk og sluse.Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri som processug på maskiner og ved rengøring. 

Rengøring 

Fugemasse opsamles.

Rester fra andre bygningsdele kan være forurenede, og derfor skal arbejdsstedet rengøres med H-mærket støvsuger, også efter afdækningen er fjernet.

Forurenet værktøj m.m. efterlades på det afskærmede arbejdssted, hvor det støvsuges, inden det tages med ud.

Affald 

Forurenede materialer som fugemateriale, karm, afdækningsplast, støvsugerposer/-filtre, overtræksdragter, handsker, knivblade m.v. kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spædelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen. Materialer bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for PCB- og KP-holdigt affald.