Faktaark

Udskiftning af termoruder forseglet med fuge, der indeholder PCB eller klorerede paraffiner (KP) – Sådan gør du!

AnvendelseKantforsegling med PCB eller KP, også kaldet forseglingsmasse, forseglingslim eller termokit er anvendt til forsegling af termoruder. PCB og KP kan være anvendt i fugebånd (tætningsfuge eller tætningsbånd).
PeriodePCB forekommer i termoruder produceret i perioden 1950 – 1977.
KP er blevet anvendt i perioden 1950 – 2012. Udfaset fra 2002.
BeskrivelsePCB og KP er blevet brugt til forsegling af glaslagene i kanten af termoruder og til blødgøring af tætningsbåndet mellem glasruden og vinduesrammen. 
SundhedsfarePCB og KP optages i kroppen ved indånding og ved hudkontakt. PCB er kræftfremkaldende, og C12-KP er mistænkt for at være kræftfremkaldende. 
I fag, hvor der er ansat kvinder, skal man være særligt opmærksom på mellemkædede KP, da de kan skade børn, der ammes.
BemærkningerPCB siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring fugen. KP i mindre grad.

Før arbejdet sættes i gang 

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Klargøring af arbejdsområde 

PCB og KP er sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at stofferne ikke spredes. Der udlægges svær plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet) eller lignende under arbejdsstedet. Der skal være tæt afskærmning af vindueshullet indvendigt i bygningen, så der ikke kommer rester med PCB/KP ind, når vinduet tages ud.

Arbejdsmetoder 

Glasliste fjernes med kniv, spartel eller lign., og termoruden tages ud af vinduesrammen i hel tilstand. 

PCB/KP kan være trængt ind i rammer eller karme i vinduer og døre samt den omgivende væg:

Se faktaark om Udskiftning af vindue/dør udendørs, hvor fugen indeholder PCB eller klorerede paraffiner (KP) (ikke-støvende)

Se faktaark om udskiftning af vindue/dør udendørs, hvor fugen indeholder PCB eller klorerede paraffiner (KP) (støvende)

Se faktaark om udskiftning udendørs af fuger med PCB eller klorerede paraffiner (KP) (støvende)

Se faktaark om udskiftning udendørs af fuger med PCB eller klorerede paraffiner (KP) (ikke-støvende)

Der skal anvendes skærefaste handsker, der sikrer mod
gennemtrængning af PCB/KP.
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.
Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri ved rengøring. 

Rengøring 

Termorude og glasliste emballeres, fjernes og opbevares i lukket og afmærket container til videre transport og bortskaffelse. 

Rester fra arbejdet kan være forurenet med PCB og KP, og derfor skal arbejdsstedet, herunder afskærmning, rengøres med H-mærket støvsuger. 

Affald 

Forurenede materialer som termoruder, glaslister, fuge, afdækningsplast, støvsugerposer/-filtre, handsker, knivblade m.v. kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller containere mærket med advarsel om kræftrisikoen. Materialerne bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for PCB/KP-holdigt affald.