Faktaark

Udskiftning af blyindfattede ruder (vinduer) – Sådan gør du!

AnvendelseMetallisk bly har været anvendt til indfatning af ruder i vinduer.
PeriodeFortsat tilladt, men skal bortskaffes ved renovering med mindre, der foreligger en særlig tilladelse fra kommunen.
BeskrivelseMetallisk bly i form af blybånd holder de enkelte glas sammen, der udgør den samlede rude. På overfladen af metallisk bly dannes der altid blyoxid i pulverform, der let kan overføres ved berøring.  
SundhedsfareMetallisk bly optages i kroppen ved indånding, hudkontakt og gennem munden (overførsel fra hånd til mund).
Metallisk bly kan medføre varige helbredsskader på centralnervesystemet, nedsat forplantningsevne og fosterskader.
BemærkningerReparation af blyindfattede ruder i vinduer er fortsat tilladt, men kræver særlig tilladelse fra kommunen.
Bly må fortsat anvendes til reparation af fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning efter forudgående tilladelse fra kommunen.

Før arbejdet sættes i gang

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Krav om blodblymålinger ved arbejde, der ikke er kortvarigt og enkeltstående.

Arbejdsmetoder

Vinduet kan udtages helt efter metode beskrevet i Faktaark om udskiftning af vinduer med blyholdig maling (ikke-støvende). Faktaark om udskiftning af vinduer med blyholdig maling (støvende).

Indfatningerne inddækkes med plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet) for at undgå og/eller minimere kontakt med blyet. Vinduet opbevares forsvarligt til bortskaffelse efter kommunens anvisninger.

Der skal anvendes skærefaste handsker, der sikrer mod berøring af bly. 
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri ved rengøring.

Rengøring

Blymaterialet samles op.

Evt. blyholdige rester på værktøj, arbejdstøj mv. fjernes på stedet ved støvsugning med H-mærket støvsuger med afkast til det fri. 

Affald

Affald kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen.

Blyforurenede materialer, inkl. støvsugerposen, bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.