Faktaark

Rillefræsning, skæring, boring mv. indendørs i vægge, gulve og lofter med blyholdig maling (støvende) – Sådan gør du!

AnvendelseMaling med bly og andre tungmetaller forekommer i alle slags bygninger, særligt hvor der er stort slid og/eller risiko for fugt.
PeriodeBlyhvidt vurderes kun anvendt frem til 1980.
BeskrivelseBlyhvidt kendes på den gråhvide farve samt en grov slangeskindskrakelering.  
Andre tungmetaller se: Hvor findes bly og andre tungmetaller?
SundhedsfareBly og andre tungmetaller optages i kroppen ved indånding, hudkontakt og gennem munden (overførsel fra hånd til mund).
Bly kan medføre varige helbredsskader på centralnervesystemet, nedsat forplantningsevne og fosterskader.
Andre tungmetaller kan give organskader, kræft og allergi.
Bemærkninger

Før arbejdet sættes i gang

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Krav om blodblymålinger ved arbejde, der ikke er kortvarigt og enkeltstående.

Klargøring af arbejdsområde 

Bly og andre tungmetaller er meget sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at stoffet ikke spredes.  

Arbejdsområdet afspærres, og der skiltes med blyarbejde ved indgangen. Der etableres tæt afskærmning med undertryk og sluse.

Gulvet under arbejdsstedet afdækkes med plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet). 

Hvis støvudvikling helt kan udgås, fx ved vandboring og -skæring, kan undertryk og sluse undlades. Droplagen skal være med vandsugende opsamlingsmateriale.

Arbejdsmetoder 

Der må ikke udføres andet arbejde i rummet samtidigt.

Maskiner skal være med processug.

Maskiner med processug skal være tilkoblet en H-mærket støvsuger med afkast til det fri.

Brug damptæt overtræksdragt (4/5).
Anvend evt. skoovertræk som supplement til overtræksdragten.
Der skal anvendes åndedrætsværn med A2P3-filter. Ved arbejde mere end 3 timer dagligt skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.Der skal anvendes egnet øjenværn.
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod gennemtrængning af bly og andre tungmetaller.  
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk og sluse.Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri som processug på maskiner og ved rengøring.

Rengøring 

Arbejdsområdet støvsuges løbende med H-mærket støvsuger med afkast til det fri. 

Efter endt arbejde samles alle løse rester op, og arbejdsstedet rengøres, inden afskærmningen tages ned.

Forurenet værktøj m.m. efterlades på det afskærmede arbejdssted, hvor det støvsuges, inden det tages med ud.

Affald

Affald kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen.

Blyforurenede materialer, inkl. støvsugerposer, bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.  

Lægter, der har været anvendt til støvvægge, og som ikke er forurenet med stofferne, bortskaffes som almindeligt brandbart affald.