Personlige værnemidler – PCB

Hvis arbejdet indebærer risiko for at komme i kontakt med PCB, skal behovet for personlige værnemidler vurderes.

Behovet for beskyttelsesforanstaltninger afhænger bl.a. af udsættelsestiden og mængden af PCB-forurenet materiale, samt hvorvidt der er tale om hudkontakt, dampe eller støv.

Handsker

Ved håndtering af PCB-forurenede materialer benyttes handsker, der sikrer mod gennemtrængning af PCB.

Ifølge leverandøroplysninger sikrer nitrilhandske (0,38mm) mod gennemtrængning af PCB i 1 time.

Overtræksdragter

Ved længerevarende nedrivnings- og saneringsprojekter anvendes overtræksdragt klasse 4/5, som beskytter mod støv og dampe. Ved opgaver som fx enkeltstående udskiftning af vinduer og fuger, som ikke støver, kan anvendes almindelig overtræksdragt. Tilsmudset arbejdstøj betyder risiko for utilsigtet hudkontakt og spredning af støv til andre.

Beskyttelsesbriller

Ved risiko for splinter og støv i øjnene anvendes tætsluttende beskyttelsesbriller.

Åndedrætsværn

Ved valg af åndedrætsværn er det vigtigt fra starten bl.a. at vurdere, hvor længe arbejdet varer, hvor kraftig udsættelsen er, og om der skal anvendes halv- eller helmaske, turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.

Der anvendes A2P3-filter, hvis der anvendes maskiner til at skære i fuger eller PCB-forurenede materialer, fordi opvarmning af PCB’en forøger afgasningen. 

Der anvendes P3-filter til beskyttelse mod PCB-forurenet støv, hvis afgasningen ikke forøges gennem en mekanisk bearbejdning. Filteret skiftes dagligt.

Ved arbejde mere end 3 timer dagligt anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn anvendes med følgende begrænsninger:

  • Må max. anvendes 6 timer om dagen
  • Ved særligt belastende arbejde skal arbejdstiden nedsættes yderligere.