Personlige værnemidler – klorerede paraffiner

Handsker

Ved håndtering af materialer med klorerede paraffiner (KP) benyttes handsker, der sikrer mod gennemtrængning af KP.

Overtræksdragt

Ved længerevarende nedrivnings- og saneringsprojekter anvendes overtræksdragt klasse 4/5.

Hvis forundersøgelser har vist, at der kun er tale om mellem- eller langkædede KP, anvendes overtræksdragt klasse 5/6.

Beskyttelsesbriller

Ved risiko for splinter og støv i øjnene anvendes beskyttelsesbriller.

Åndedrætsværn

Ved valg af åndedrætsværn er det vigtigt fra starten bl.a. at vurdere, hvor længe arbejdet varer, hvor kraftig udsættelsen er, og om der skal anvendes halv- eller helmaske, turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.

Der anvendes halv- eller helmaske med A2P3-filter, hvis der er risiko for både støv og dampe. Anvendes der arbejdsmetoder, som ikke opvarmer materialet, anvendes P3-filter, som beskytter mod støv.

Ved arbejde mere end 3 timer dagligt anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn anvendes med følgende begrænsninger:

  • Må max. anvendes 6 timer om dagen
  • Ved særligt belastende arbejde skal arbejdstiden nedsættes yderligere.

Hvis forundersøgelser har vist, at der kun er tale om mellem- eller langkædede KP, anvendes halvmaske med P2-filter.