Personlige værnemidler – bly og andre tungmetaller

Hvis arbejdet indebærer en risiko for at komme i kontakt med metalliske materialer, støv eller dampe fra bly eller andre tungmetaller, skal behovet for personlige værnemidler vurderes.

Handsker

Der skal anvendes handsker, som beskytter mod gennemtrængning af de stoffer, der konkret er til stede. Hvis der er risiko for kontakt med støv eller dampe, som indeholder stofferne, skal handskerne være støv- eller damptætte. Ved fjernelse af metalliske materialer, som fx inddækninger, skal handskerne kunne modstå snit og stik. Ved støvende arbejde, hvor der arbejdes med overtræksdragt, skal handskerne slutte tæt til overtræksdragten fx ved at være tapet til.

Overtræksdragter

Ved støvende arbejde skal der anvendes støvafvisende overtræksdragt type 5/6. Dragten skal være tilpasset arbejdet og kan suppleres med støvleovertræk.

Ved arbejde, der afgiver dampe, fx flammeskæring af stål malet med blymønje eller afrensning af maling med gasbrænder, skal der anvendes overtræksdragt type 4/5.

Beskyttelsesbriller

Ved støvende og stænkende arbejde skal der anvendes tætsluttende beskyttelsesbriller.

Åndedrætsværn

Ved valg af åndedrætsværn er det vigtigt fra starten bl.a. at vurdere, hvor længe arbejdet varer, hvor kraftig udsættelsen er, og om der skal anvendes halv- eller helmaske, turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.

Ved støvende arbejde, hvor der er risiko for at blive udsat for bly og andre tungmetaller, skal der anvendes åndedrætsværn med P3-filter, der kan tilbageholde respirabelt støv. Varer arbejdet mere end 3 timer, skal der anvendes turboenhed eller luftforsynet åndedrætsværn.

Ved arbejde, hvor der er risiko for at blive udsat for dampe af fx bly og kviksølv ved afrensning af maling, skal der bruges åndedrætsværn med A2P3-filter eller luftforsynet åndedrætsværn. 

Turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn anvendes med følgende begrænsninger:

  • Må max. anvendes 6 timer om dagen
  • Ved særligt belastende arbejde skal arbejdstiden nedsættes yderligere.
Personlige værnemidlerArbejde
Handsker
Overtræksdragt
Håndtering af metallisk bly
Handsker
Overtræksdragt
Beskyttelsesbriller
Åndedrætsværn med P3-filter
Støvende arbejde
Handsker
Åndedrætsværn med A2P3-filter eller luftforsyning
Arbejde, der kan udvikle dampe