Oplæring og instruktion – gammel mineraluld

Ansatte skal have grundig oplæring og instruktion i at udføre nedrivning, renovering eller vedligehold af bygninger eller byggematerialer med gammel mineraluld på en farefri måde, inden arbejdet sættes i gang. Instruktionen skal tage udgangspunkt i den kemiske risikovurdering, og understøttes af skriftligt materiale som fx arbejdsplanen.

Når der arbejdes med muligt kræftfremkaldende stoffer skal instruktionen omfatte:

  • Kræftrisikoen, herunder navnene på kræftstofferne, andre risici ved arbejde med og udsættelse for dem.
  • De foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge udsættelse, herunder håndtering og opbevaring, forbud mod at ryge, spise eller drikke og opbevaring af tobak, mad og drikkevarer, samt evt. andre anvendelsesbegrænsninger.
  • De foranstaltninger, der skal træffes med hensyn til personlig hygiejne.
  • De foranstaltninger, der træffes med hensyn til rengøring.
  • Korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet, herunder værnemidler, hvordan de bruges korrekt og tages rigtigt af og på, samt placeringen af dem på arbejdspladsen.
  • Sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdstagerne, herunder redningsmandskabet, skal træffe ved uheld, f.eks. brand, spild og lignende og til forebyggelse af uheld.
  • Bortskaffelse af stoffer og materialer samt værnemidler efter endt brug og øvrig håndtering af affald, herunder særligt mærket affald.