Kemisk risikovurdering, arbejdsplan og PSS – PCB

Kemisk risikovurdering

Ved alt arbejde herunder rengøring, hvor der er risiko for at blive udsat for PCB eller PCB-holdige materialer skal arbejdsgiveren med inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten/de ansatte udarbejde en kemisk risikovurdering. Arbejdsgiveren skal bruge den kemiske risikovurdering til at planlægge og tilrettelægge udførelsen af arbejdet. Den kemiske risikovurdering skal også danne grundlag for oplæring og instruktion. I den kemiske risikovurdering skal der bl.a. tages stilling til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for PCB, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige. Faktaark på renover-sikkert.dk kan bruges som inspiration.

Vær desuden opmærksom på, at:

  • Unge under 18 år må ikke Arbejde med PCB, medmindre den unge er fyldt 15 år, og arbejdet er et nødvendigt led i gennemførelsen af en erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • Gravide må ikke arbejde med PCB.

Arbejdsplan

Arbejde med PCB og PCB-holdige materialer er særligt farligt arbejde. Derfor skal arbejdsgiveren lave en skriftlig arbejdsplan inden arbejdet sættes i gang. Arbejdsplanen skal sikre, at de ansatte ikke udsættes for skadelige påvirkninger af PCB på hverken kort eller langt sigt, og at forurenede materialer bliver fjernet på en måde, så der ikke sker spredning af PCB til ansatte, der arbejder i nærheden. Arbejdsplanen skal angive de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og hvilke personlige værnemidler, der skal stilles til rådighed for de ansatte. Faktaarkene på renover-sikkert.dk kan bruges som inspiration.

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Bygherren har pligt til under projekteringen at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), hvis der på byggepladsen må forventes at være mindst to virksomheder samtidig, der tilsammen beskæftiger flere end 10 personer (store byggepladser). På små og mellemstore byggepladser har bygherren pligt til under projekteringen at udarbejde PSS for det særligt farlige arbejde, som arbejde med PCB er. PSS skal på store byggepladser foreligge senest, når byggepladsen etableres, og ajourføres løbende under byggeprocessen. På små og mellemstore byggepladser skal PSS for det særligt farlige arbejde foreligge, før dette sættes igang, og ajourføres, hvis der sker ændringer, som har betydning for det særligt farlige arbejde under byggeprocessen.