Grænseværdier for PCB

Ifølge arbejdsmiljøreglerne skal unødig påvirkning af de ansatte som følge af farlige stoffer og materialer undgås. Arbejdstilsynets grænseværdier i arbejdsmiljøet skal også altid overholdes, herunder grænseværdien for PCB (polychlorerede biphenyler) i luften. Arbejdsmetoder og beskyttende foranstaltninger vælges derfor, så der sker mindst mulig udvikling og spredning af støv og dampe. Det er ikke nok, at en grænseværdi er overholdt, hvis risikoen for udsættelse i arbejdsmiljøet kan begrænses yderligere fx ved procesventilation, afskærmning og rengøring. 

Det er bygherren, der skal planlægge og koordinere arbejdet, så frigivet PCB ikke spredes på byggepladsen. Ansatte, der direkte arbejder med de ældre byggematerialer, der indeholder PCB, er i størst risiko for at blive udsat. Men andre kan også indånde støvet og dampene.