Grænseværdier for klorerede paraffiner

Ifølge arbejdsmiljøreglerne skal unødig påvirkning af de ansatte som følge af farlige stoffer og materialer undgås. Dette gælder også for klorerede paraffiner (KP) uanset, at Arbejdstilsynet ikke har en grænseværdi for KP i arbejdsmiljøet. Arbejdsmetoder og beskyttende foranstaltninger vælges derfor, så der sker mindst mulig udvikling og spredning af støv og dampe. Risikoen for udsættelse i arbejdsmiljøet skal begrænses fx ved procesventilation, afskærmning og rengøring. 

Det er bygherren, der skal planlægge og koordinere arbejdet, så frigivent KP ikke spredes på byggepladsen. Ansatte, der direkte arbejder med de ældre byggematerialer, der indeholder KP, er i størst risiko for at blive udsat. Men andre kan også indånde støvet og dampene.