Grænseværdier for gammel mineraluld

 Ifølge arbejdsmiljøreglerne skal unødig påvirkning af de ansatte som følge af farlige stoffer og materialer undgås. Arbejdstilsynets grænseværdier i arbejdsmiljøet skal også altid overholdes, herunder grænseværdier for glasuldsfibre, slaggeuldsfibre, stenuldsfibre og respirabelt mineralsk støv. Arbejdsmetoder og beskyttende foranstaltninger vælges derfor, så der sker mindst mulig udvikling og spredning af fibre og støv. Det er ikke nok, at en grænseværdi er overholdt, hvis risikoen for udsættelse i arbejdsmiljøet kan begrænses yderligere fx ved procesventilation, afskærmning og rengøring. 

Det er bygherren, der skal planlægge og koordinere arbejdet, så fibre og støv fra gammel mineraluld ikke spredes på byggepladsen. Ansatte, der direkte arbejder med gammel mineraluld, er i størst risiko for at blive udsat. Men andre kan også indånde fibre og støv.