Faktaark

Fjernelse og håndtering af gammel mineraluld (støvende) – Sådan gør du!

AnvendelseGammel mineraluld har været anvendt til bygningsisolering på lofter, tagrum, skillevægge, krybekældre, omkring vinduer og døre, under gulve, omkring rør og kanaler m.m.
PeriodeFrem til 1997.
BeskrivelseGammel mineraluld er et isoleringsmateriale med indhold af syntetiske mineralfibre. Optræder som batts, rullemåtter og løsfyld af gullige eller grønlige fibre samt bånd og rørskåle. Gammel mineraluld er produceret frem til 1997, hvorefter produkternes kemiske sammensætning blev ændret. Det er ikke muligt at se, om der er tale om gammel mineraluld. En mikroskopering kan afgøre det.
SundhedsfareGammel mineraluld optages i kroppen ved indånding (tilstopning i næsen og svie i halsen) og mistænkes for at være kræftfremkaldende.
Ved hudkontakt fremkaldes kløe og udslæt. 
Fibrene irriterer øjnene og kan give svie.
BemærkningerVær opmærksom på, at der kan være asbestfibre i gammelmineraluld fx på lofter under asbestholdige tage. 

Før arbejdet sættes i gang 

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Klargøring af arbejdsområde

Arbejdet skal udføres efter bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineraluldsfibre. Undgå spredning af støv på arbejdspladsen fx ved opsætning af støvskillevægge. Ved renoveringsopgaver, hvor gammel isolering fjernes, og ved manuel nedrivning af byggeri, skal der træffes ventilationsmæssige foranstaltninger og afgrænsning til andet arbejde.

Hvis der er asbest i isoleringen, skal arbejdet udføres efter asbestreglerne og affaldet bortskaffes som asbestaffald. Se Faktaark om arbejde på loftrum med asbest – støvende arbejde.

Arbejdsmetoder 

Anvend skånsom demontering af hele stykker isoleringsmateriale og adskil så lidt som muligt. Gammel mineraluld lægges straks i egnede affaldssække, der lukkes. Tryk ikke den fyldte sæk sammen, når den lukkes. Det spreder støvet.

Der skal anvendes en støvtæt overtræksdragt (5/6).Der skal anvendes åndedrætsværn med P2-filter.  Ved arbejde mere end 3 timer dagligt skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.Der skal anvendes egnet øjenværn.
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod berøring. 
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. 
Skyl først byggestøvet af med koldt vand for at holde hudens porer lukkede og slut af med et varmt brusebad. Hold arbejdstøjet adskilt fra gangtøjet. Arbejdstøj vaskes separat.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Der skal etableres støvafskærmning.Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri ved rengøring. 

Rengøring 

Arbejdsstedet skal holdes rent og ryddeligt for at begrænse støvudvikling fra affald og spild. Rester og spild samles op i egnet emballage.

Rengøring skal ske med H-mærket støvsuger.

Affald

Affald af gammel mineraluld, og materialer forurenet med gammel mineraluld, opbevares i tæt lukket pose (godstykkelse 95 µm) og bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.

Støvvægge og lægter, der har været anvendt til støvvægge, kan fjernes som almindeligt brandbart affald.