Faktaark

Fjernelse/nedtagning af blyinddækninger (metallisk bly) – Sådan gør du!

AnvendelseInddækninger ved brandkamme, skorstene, skotrender, kviste og ved gennemføringer i tage af antenner, udluftninger m.v. 
PeriodeFrem til 2007.
BeskrivelseBly er et blødt og fleksibelt metal.  På overfladen af metallisk bly dannes der altid blyoxid i pulverform, der let kan overføres ved berøring.  
SundhedsfareMetallisk bly optages i kroppen ved indånding, hudkontakt og gennem munden (overførsel fra hånd til mund).
Metallisk bly kan medføre varige helbredsskader på centralnervesystemet, nedsat forplantningsevne og fosterskader.
BemærkningerBly må fortsat anvendes til reparation af fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning efter forudgående tilladelse fra kommunen.

Før arbejdet sættes i gang

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.
Krav om blodblymålinger ved arbejde, der ikke er kortvarigt og enkeltstående.

Klargøring af arbejdsområde

Arbejdsområdet skal indrettes, så alle stumper og stykker kan opsamles. Fx ved udlægning af plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet) under vinduer i tagkonstruktionen, skotrender o. lign. 

Arbejdsmetoder

Er der behov for at dele det metalliske bly, skal det ske ved ikke-støvende arbejdsmetoder med fx pladesaks, blyknive, knibtang mv. Undgå brug af maskiner.

Vær opmærksom på, at stykkerne ikke er for store og uhåndterlige eller for tunge.

Der skal anvendes handsker, der sikrer mod berøring af bly. 
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri ved rengøring.

Rengøring

Blymaterialet samles op.

Evt. blyholdige rester på værktøj, arbejdstøj mv. fjernes på stedet ved støvsugning med H-mærket støvsuger med afkast til det fri. 

Affald

Affald kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen.

Blyforurenede materialer, inkl. støvsugerposen, bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.