Faktaark

Fjernelse af gulvmaling med PCB og klorerede paraffiner (KP) (støvende) – Sådan gør du!

AnvendelsePCB er fx blevet anvendt i betonmaling til skridsikring af gulve. KP har været anvendt i rustbeskyttende maling og grundmaling. 
PeriodePCB i maling: 1950 – 1977.
KP i maling: 1950 – 2012. Udfaset fra 2002.
BeskrivelseMan kan ikke se, om malingen indeholder PCB og KP.
SundhedsfarePCB og KP optages i kroppen ved indånding og ved hudkontakt. PCB er kræftfremkaldende, og C12-KP er mistænkt for at være kræftfremkaldende. 
I fag, hvor der er ansat kvinder, skal man være særligt opmærksom på mellemkædede KP, da de kan skade børn, der ammes.
BemærkningerPCB siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring overfladen. KP i mindre grad.

Før arbejdet sættes i gang 

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Klargøring af arbejdsområde

PCB og KP er sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at stofferne ikke spredes.

Der skiltes med PCB- eller KP-arbejde. Der etableres støvtæt afskærmning med undertryk og sluse fx med plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet).

Hvis støvudvikling helt kan udgås, fx ved vådslibning, kan undertryk og sluse undlades. Våde processer og anvendelse af vand til bekæmpelse af støv kan kun tillades, hvis der etableres særlige systemer til opsamling af det forurenede vand.

Arbejdsmetoder

Maling indeholdende PCB og KP fjernes ved slibning. 

Maskiner skal være med processug. Maskiner med processug skal være tilkoblet en H-mærket støvsuger. Støvsugeren, som skal sikre en effektiv og støvfri håndtering af store mængder slibestøv, kan være med cyklon eller longobag-system.

Der skal anvendes damptæt overtræksdragt (4/5), og evt. skoovertræk som supplement til overtræksdragten.Der skal anvendes filtrerende åndedrætsværn med A2P3-filter. Ved arbejde mere end 3 timer dagligt skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.Der skal anvendes egnet øjenværn.
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod gennemtrængning af PCB/KP.  
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk og sluse.Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri som processug på maskiner og ved rengøring. 

Rengøring 

Det forurenede materiale opsamles.

Arbejdsstedet rengøres med H-mærket støvsuger, også efter afdækningen er fjernet.

Forurenet værktøj m.m. efterlades på det afskærmede arbejdssted, hvor det støvsuges, inden det tages med ud.

Affald

Forurenede materialer som afdækningsplast, støvsugerposer/-filtre, overtræksdragter, handsker, knivblade m.v. kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen. Materialerne bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for PCB- og KP-holdigt affald.