Faktaark

Fjernelse af glaserede tag- og mursten med blyholdig glasur (ikke-støvende, udendørs) – Sådan gør du!

AnvendelseGlasurer med bly og andre tungmetaller findes bl.a. på tegl og mursten. Specielt bly findes i mange glasurer i høje koncentrationer, men også andre tungmetaller som fx cadmium, zink, kobber kan være til stede.
PeriodeFortsat tilladt.
Beskrivelse
SundhedsfareBly og andre tungmetaller optages i kroppen ved indånding, hudkontakt og gennem munden (overførsel fra hånd til mund).
Bly kan medføre varige helbredsskader på centralnervesystemet, nedsat forplantningsevne og fosterskader.
Andre tungmetaller kan give organskader, kræft og allergi.
BemærkningerBly og andre tungmetaller er hårdt bundet i glasuren, selvom glaserede tegl og sten knækker.

Før arbejdet sættes i gang

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Krav om blodblymålinger ved arbejde, der ikke er kortvarigt og enkeltstående.

Klargøring af arbejdsområde 

Der opsættes egnet, teknisk hjælpemiddel til arbejde i højden, fx stillads, søjlelift o. lign med mulighed for plads til anhugning. Der reserveres plads til de blyholdige tegl eller mursten ved fx opstilling af en lukket container på byggepladsen til videre transport til deponi.

Arbejdsmetoder

Tegl og mursten skal frigøres manuelt og så hele som muligt ved brug af håndværktøj, hvor støvudvikling undgås. De glaserede tegl eller mursten samles fx på paller. Vær opmærksom på stilladsets bæreevneklasse. 

Der skal herefter anvendes egnet, teknisk hjælpemiddel til nedtagning og transport af tegl eller mursten, fx kran, teleskoplæsser o. lign. 

Nedtagne tegl eller mursten opbevares sikkert i lukket beholder, container el.lign. til videre behandling eller deponi.

Der skal anvendes almindelige arbejdshandsker.
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri ved rengøring.

Rengøring

Alle rester fjernes med passende mellemrum og arbejdsområdet støvsuges løbende med H-mærket støvsuger med afkast til det fri. Afsluttende støvsugning af stillads starter fra øverste dæk og nedefter. Vær opmærksom på at støvsuge alle stilladsdele særligt konsoljern. Evt. blyholdige rester på værktøj, arbejdstøj mv. fjernes ved støvsugning på stedet.

Affald

Affald kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen.

Blyforurenede materialer inkl. glaserede tegl, mursten, støvsugerposer m.m. bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.