Faktaark

Fjernelse af fliser og klinker med blyholdig glasur på gulve og vægge (støvende) – Sådan gør du!

AnvendelseBly og andre tungmetaller forekommer i glasur på klinker og fliser.
PeriodeFortsat tilladt.
BeskrivelseSpecielt bly findes i mange glasurer i høje koncentrationer, men også andre tungmetaller fx cadmium, zink, kobber kan være til stede.
SundhedsfareBly og andre tungmetaller optages i kroppen ved indånding, hudkontakt og gennem munden (overførsel fra hånd til mund).
Bly kan medføre varige helbredsskader på centralnervesystemet, nedsat forplantningsevne og fosterskader.
Andre tungmetaller kan give organskader, kræft og allergi.
BemærkningerBly og andre tungmetaller er hårdt bundet i glasuren, selvom glaserede tegl og sten knækker.
Vær opmærksom på, at fliseklæber kan indeholde asbest.

Før arbejdet sættes i gang

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Krav om blodblymålinger ved arbejde, der ikke er kortvarigt og enkeltstående.

Klargøring af arbejdsområde 

Bly og andre tungmetaller er meget sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at stofferne ikke spredes.  

Arbejdsområdet afspærres, og der skiltes med blyarbejde ved indgangen. Der etableres tæt afskærmning med undertryk og sluse.

Gulvet under arbejdsstedet afdækkes med plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet). 

Arbejdsmetoder

Klinker/fliser fjernes ved mindst støvende arbejdsmetode. 

Anvend manuel bearbejdning fx med hammer og mejsel. Større områder fjernes med mekanisk mejsel. 

Maskiner skal være med processug. Maskiner med processug skal være tilkoblet en H-mærket støvsuger med afkast til det fri.

Der skal anvendes støvtæt overtræksdragt (5/6).
Anvend evt. skoovertræk som supplement til overtræksdragten.
Der skal anvendes åndedrætsværn med P3-filter. Ved arbejde mere end 3 timer dagligt skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.Der skal anvendes egnet øjenværn.
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod gennemtrængning af bly og andre tungmetaller.  
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk og sluse.Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri som processug på maskiner og ved rengøring.

Rengøring

Arbejdsområdet støvsuges løbende med H-mærket støvsuger med afkast til det fri. 

Efter endt arbejde samles alle løse rester op, og arbejdsstedet rengøres, inden afskærmningen tages ned.

Forurenet værktøj m.m. efterlades på det afskærmede arbejdssted, hvor det støvsuges, inden det tages med ud.

Affald

Affald kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen.

Blyforurenede materialer, inkl. støvsugerposer, bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.  

Lægter, der har været anvendt til støvvægge, og som ikke er forurenet med stofferne, bortskaffes som almindeligt brandbart affald.