Faktaark

Fjernelse af blyholdig slagger i fundament og i vægge (støvende) – Sådan gør du!

AnvendelseSlagger med bly og andre tungmetaller har været anvendt som fyldmateriale i fundamentet (især i kapillarbrydende lag) og i vægge (som tilslagsmateriale) til specielt parcelhuse.
Periode1950 – 1970.
BeskrivelseSlaggens fysiske og kemiske sammensætning afhænger bl.a. af sammensætningen af det affald, som er brugt til slaggen.
SundhedsfareBly og andre tungmetaller optages i kroppen ved indånding, hudkontakt og gennem munden (overførsel fra hånd til mund).
Bly kan medføre varige helbredsskader på centralnervesystemet, nedsat forplantningsevne og fosterskader.
Andre tungmetaller kan give organskader, kræft og allergi.
Bemærkninger

Før arbejdet sættes i gang

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Krav om blodblymålinger ved arbejde, der ikke er kortvarigt og enkeltstående.

Klargøring af arbejdsområde 

Bly og andre tungmetaller er meget sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at stofferne ikke spredes.  

Arbejdsområdet afspærres, og der skiltes med blyarbejde ved indgangen. Der etableres tæt afskærmning med undertryk og sluse.

Ved fjernelse af vægge afdækkes gulvet under arbejdsstedet med plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet). 

Arbejdsmetoder

Anvend redskaber, værktøj og maskiner som støver mindst muligt. Maskiner skal være med processug.

Anvend en tørsuger hvis muligt. Slaggen bortsuges af fx en tørsugerbil i et lukket system til en lukket tank/container. 

Slagger fjernes manuelt ved opskovling, hvis andet ikke er muligt. Anvend evt. transportbånd ved opskovling.

Maskiner med processug skal være tilkoblet en H-mærket støvsuger med afkast til det fri.

Der skal anvendes støvtæt overtræksdragt (5/6) og evt. skoovertræk som supplement til overtræksdragten.Der skal anvendes åndedrætsværn med P3-filter. Ved arbejde over 3 timer skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.Der skal anvendes egnet øjenværn.
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod gennemtrængning af bly.
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk og sluse.Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri som processug på maskiner og ved rengøring.

Rengøring

Arbejdsområdet støvsuges løbende med H-mærket støvsuger med afkast til det fri. 

Efter endt arbejde samles alle løse rester op, og arbejdsstedet rengøres, inden afskærmningen tages ned.

Forurenet værktøj m.m. efterlades på det afskærmede arbejdssted, hvor det støvsuges, inden det tages med ud.

Affald

Affald kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen.

Blyforurenede materialer, inkl. støvsugerposer, bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.  

Lægter, der har været anvendt til støvvægge, og som ikke er forurenet med stofferne, bortskaffes som almindeligt brandbart affald.