Faktaark

Fjernelse af blyholdig maling på rækværk, håndlister og balustre (støvende) – Sådan gør du!

AnvendelseMaling med bly og andre tungmetaller forekommer på rækværk, håndlister og balustre af træ og jern. 
PeriodeFrem til 2001.
Blyhvidt vurderes kun anvendt frem til 1980.
BeskrivelseDer er primært anvendt to typer blyforbindelser i maling.
Blymønje kendes på den orange farve. 
Blyhvidt kendes på den gråhvide farve samt en grov slangeskindskrakelering. 
Andre tungmetaller se: Hvor findes bly og andre tungmetaller?
SundhedsfareBly og andre tungmetaller optages i kroppen ved indånding, hudkontakt og gennem munden (overførsel fra hånd til mund).
Bly kan medføre varige helbredsskader på centralnervesystemet, nedsat forplantningsevne og fosterskader.
Andre tungmetaller kan give organskader, kræft og allergi.
BemærkningerBlymønje må fortsat anvendes til reparation af fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning efter forudgående tilladelse fra kommunen.

Før arbejdet sættes i gang 

Inden opstart vurderes det, om afrensning skal foretages på stedet eller fx ved sandblæsning i egnet lokale eller telt (midlertidigt værksted).

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering.

Krav om blodblymålinger ved arbejde, der ikke er kortvarigt og enkeltstående.

Klargøring af arbejdsområde 

Bly og andre tungmetaller er meget sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at stofferne ikke spredes. 

Arbejdsområdet afspærres, og der skiltes med blyarbejde ved indgangen. Der etables tæt afskærmning med undertryk og sluse. 

Under emnet afdækkes med plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet), så malingsflager og vådt afskrab kan opsamles. 

Arbejdsmetoder

Anvend den mindst støvende arbejdsmetode. 

Gammelt smedejern og støbejern kan afrenses for blyholdig maling ved afskrabning med skrabejern, kniv eller lign. 

Der kan vådslibes med vand og vandslibepapir/smergellærred  (krævende proces med opsamling og efterfølgende rengøring).

Anvendes der slibemaskine (støvende arbejde) skal denne være med processug. 

Anvendes varmepistol inden afskrabning, etableres procesudsug, så vidt det er muligt.

Demonteringen af jerndele med evt. træværk (til afrensning på værksted) udvikler også blyholdigt støv.

Træværk kan skrabes med skrabejern, spartel eller lign. For at undgå spredning af støv og malingsflager kan der anvendes vådskrabning. Det kan ligeledes være nødvendigt at vådslibe manuelt med slibepapir. 

Maskiner med processug skal være tilkoblet en H-mærket støvsuger med afkast til det fri.

Der skal anvendes støvtæt overtræksdragt (5/6).
Der skal anvendes damptæt overtræksdragt (4/5) ved anvendelse af varmepistol.
Anvend evt. skoovertræk som supplement til overtræksdragten.
Der skal anvendes åndedrætsværn med P3-filter. Ved anvendelse af varmepistol skal der anvendes åndedrætsværn med A2P3-filter. Ved arbejde mere end 3 timer dagligt skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.Der skal anvendes egnet øjenværn
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod gennemtrængning af bly og andre rungmetaller.
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk og sluse.Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri som processug på maskiner og ved rengøring.

Rengøring

Arbejdsområdet støvsuges løbende med H-mærket støvsuger med afkast til det fri. 

Efter endt arbejde samles alle løse rester op, og arbejdsstedet rengøres, inden afskærmningen tages ned.

Forurenet værktøj m.m. efterlades på det afskærmede arbejdssted, hvor det støvsuges, inden det tages med ud.

Affald

Affald kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen.

Blyforurenede materialer, inkl. støvsugerposer, bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.  

Lægter, der har været anvendt til støvvægge, og som ikke er forurenet med stofferne, bortskaffes som almindeligt, brandbart affald.