Faktaark

Fjernelse af blyholdig gulvbelægning (støvende) – Sådan gør du!

AnvendelseBly har været tilsat som pigment og stabilisator i gulvbelægninger af vinyl/PVC og linoleum. Andre tungmetaller er også tilsat.
PeriodeFrem til 1986.
BeskrivelseGulvbelægninger af linoleum og vinyl/PVC findes som baner eller fliser, der er lagt direkte på et betondæk eller på et undergulv fx af træ. 
SundhedsfareBly og andre tungmetaller optages i kroppen ved indånding, hudkontakt og gennem munden (overførsel fra hånd til mund).
Bly kan medføre varige helbredsskader på centralnervesystemet, nedsat forplantningsevne og fosterskader.
Andre tungmetaller kan give organskader, kræft og allergi.
Bemærkninger

Før arbejdet sættes i gang

Ansatte skal have oplæring og instruktion i at udføre opgaven på en sikker og farefri måde. Instruktionen baseres på en kemisk risikovurdering

Krav om blodblymålinger ved arbejde, der ikke er kortvarigt og enkeltstående.

Klargøring af arbejdsområde 

Bly og andre tungmetaller er meget sundhedsskadelige, og det er vigtigt, at stofferne ikke spredes.  

Arbejdsområdet afspærres, og der skiltes med blyarbejde ved indgangen. Der etableres tæt afskærmning med undertryk og sluse fx med plast (ekstra kraftig, godstykkelse mindst 80µm og egnet til formålet).

Arbejdsmetoder

Anvend den mindst støvende arbejdsmetode. Maskiner skal være med processug.

Gulvbelægning i form af fliser fjernes ved brug af koben, spartel eller lignende.  

Gulvbelægning i baner løsnes i den ene ende, og trækkes af så vidt muligt. Vær opmærksom på ikke at få lavet for tunge og uhåndterlige stykker/ruller. Skær af undervejs, så det kan emballeres.

Der, hvor den manuelle metode ikke fungerer mere, fjernes gulvbelægningen maskinelt, fx med en gulvstripper. 

Slibes underlaget efterfølgende, benyttes en slibemaskine med processug. 

Maskiner med processug skal være tilkoblet en H-mærket støvsuger med afkast til det fri.

Der skal anvendes støvtæt overtræksdragt (5/6).
Der skal anvendes damptæt overtræksdragt (4/5) ved anvendelse af maskiner. 
Der skal anvendes åndedrætsværn med P3-filter. Ved anvendelse af maskiner skal der anvendes åndedrætsværn med A2P3-filter. Ved arbejde mere end 3 timer dagligt skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.Der skal anvendes egnet øjenværn
Der skal anvendes handsker, der sikrer mod gennemtrængning af bly og andre tungmetaller.
Der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved pauser, rygepauser og ved arbejdstids ophør.Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand, der skal benyttes ved arbejdstids ophør. Arbejdstøj og gangtøj skal opbevares adskilt.
Mad, drikke og tobak må ikke medtages i arbejdsområdet.
Der skal være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsmæssige formål.
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk og sluse.Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri som processug på maskiner og ved rengøring.

Rengøring

Arbejdsområdet støvsuges løbende med H-mærket støvsuger med afkast til det fri. 

Efter endt arbejde samles alle løse rester op, og arbejdsstedet rengøres, inden afskærmningen tages ned.

Forurenet værktøj m.m. efterlades på det afskærmede arbejdssted, hvor det støvsuges, inden det tages med ud.

Affald 

Affald kan opsamles i pose (godstykkelse 95 µm), men skal opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container mærket med advarsel om kræftrisikoen.

Forurenede materialer, inkl. støvsugerposer, bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.

Lægter, der har været anvendt til støvvægge, og som ikke er forurenet med stofferne, bortskaffes som almindeligt brandbart affald.