Blodblymålinger og helbredsundersøgelser

Arbejdsgiveren skal føre kontrol med de ansattes blyindhold i blodet, hvis der ved arbejdet er risiko for påvirkning af metallisk bly og dets ionforbindelser.

Ved kortvarige og enkeltstående arbejdsopgaver kan blodblymålinger undlades. Det vil typisk være ved enkeltstående vinduesudskiftninger, kortvarigt reparationsarbejde ved inddækninger på tag eller tilsvarende opgaver, hvor risikoen for udsættelse er meget begrænset, både i forhold til hvordan det blyholdige materiale håndteres, og hvor ofte opgaven udføres.

Blodprøver

Der skal tages blodprøver ved arbejdets begyndelse eller senest 15 dage efter, og derefter skal der foretages kontrol hver 6. måned, eller hvis Arbejdstilsynet i øvrigt påbyder det.

Blodprøvens resultat vil fx vise, om sikkerhedsforanstaltningerne virker efter hensigten, og om den personlige hygiejne er tilstrækkelig.

I virksomheder hvor medarbejdere ofte risikerer udsættelse for bly, vil det være mest hensigtsmæssigt at foretage kontrollen løbende fx hver 4. eller hver 6. måned. For medarbejdere, hvor det kan dokumenteres, at de løbende får testet deres blodblyniveau, skal det konkret vurderes, om det er relevant at foretage blodblymålinger før, under og efter hver enkel opgave.

Blodprøver tages hos en arbejdsmiljørådgiver. Liste over arbejdsmiljørådgivere ligger her: Find en arbejdsmiljørådgiver – bamr.dk. Som udgangspunkt kan man ikke få foretaget blodprøven hos egen praktiserende læge. 

Det er arbejdsgiveren, der rekvirerer prøvetagningen, som normalt foregår i arbejdstiden, og som skal betale for evt. udgifter. Hvis der er tale om flere medarbejder, kan det være en fordel, at prøvetagningen finder sted på arbejdspladsen.

Resultatet af blodprøverne sendes til arbejdsgiveren og til virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. Hvis den ansatte ønsker at kende resultatet, skal han også informeres. Arbejdsgiveren har derefter pligt til at sende resultaterne ind til arbejdstilsynet (at@at.dk). Viser blodprøven, at grænseværdien er overskredet, skal der sammen med resultatet også sendes en plan over forebyggende tiltag.

Resultatet af blodprøven må kun overlades til andre end arbejdsgiveren, arbejdsmiljøorganisationen eller Arbejdstilsynet, hvis den ansatte giver samtykke til det.

Biologiske grænseværdier og reaktionsniveauer

Den enkelte ansattes koncentration af bly i blodet må ikke overstige 20 µg bly/100 ml blodblod (1,0 µmol bly/l blod). 

Hvis gennemsnitsværdien hos de ansatte, eller den enkelte ansattes værdi ved to kontrolmålinger i træk, ligger over 20 µg bly/100 ml blod (1,0 µmol bly/l blod), skal arbejdsgiveren sørge for, at:

  • Mængden af blyforurening bliver bragt ned.
  • Sikkerhedsforanstaltningerne efterses/justeres.

Hvis den enkelte ansattes værdi ligger over 40 µg bly/100 ml blod (1,9 µmol bly/l blod), skal arbejdsgiveren sørge for, at:

  • den ansatte straks helbredsundersøges.

Hvis den enkelte ansattes værdi ligger over 70 µg bly/100 ml blod (3,4 µmol bly/l blod), skal lægen:

  • Fraråde den ansatte at forsætte med at arbejde med bly.

Helbredsundersøgelser

Viser blodprøven over 40 µg bly/100 ml blod (1,9 µmol bly/l blod), skal arbejdsgiveren sørge for, at den ansatte straks helbredsundersøges. I tvivlstilfælde kan Arbejdstilsynet foretage eller kræve helbredsundersøgelser. Arbejdsgiveren skal give lægen alle nødvendige oplysninger til brug for undersøgelsen.

Arbejdsgiveren skal betale evt. udgifter til helbredsundersøgelsen, som normalt skal foregå i arbejdstiden.

Undersøgelsen foretages på en arbejdsmedicinsk klinik. Lægen skal sende en erklæring om undersøgelsen til Arbejdstilsynet og til den undersøgte, som kan vælge at fortælle det til sin arbejdsgiver.