Afgrænsning, afspærring og afskærmning af arbejdsområdet – PCB

Det er vigtigt, at PCB ikke spredes. 

Skiltning

Der skal være advarselsskilte om arbejde med PCB ved indgangen til arbejdsområdet. Skiltningen skal også omfatte rygeforbud.

Afskærmning af arbejdsområdet

Ved støvende arbejde med PCB kan det afhængig af arbejdets karakter være nødvendigt at etablere en støvtæt afskærmning med undertryk og sluse. Afkastluften skal føres til det fri og må ikke recirkuleres. Se faktaark på renover-sikkert.dk

Læg en plastik/fiberdug under arbejdsstedet eller tilrig en opsamlingsvugge, så forurenede materialer og støv kan opsamles. Ved udendørs arbejde på stillads kan en grundig afdækning af stilladsdækket gøre det lettere at rengøre for fugerester og forurenet støv.

Ved støvende arbejde, hvor der er risiko for spredning af støv ind i bygningen eller til andre rum i en bygning, skal vinduer holdes lukket, og ventilationskanaler afdækkes. Ventilationssystemer slukkes, hvis det er muligt.

Vær desuden opmærksom på vindstyrken ved udendørs arbejde. Hård vind øger risikoen for spredning.

Når der arbejdes fra stillads på store arealer, kan det være relevant at gøre hele stilladset til PCB-zone, hvortil der kun er adgang med personlige værnemidler og efter særlig oplæring og instruktion.  Der etableres en tæt inddækning i svær plast (mindst 0,15-0,2 mm), der slutter til mod bygningen, så PCB holdes inden for zonen og ikke spredes til omgivelserne. Terrænet under zonen afdækkes med plast.

Skal der udelukkende arbejdes lokalt fx fra platform, eller er det nødvendigt at foretage andre arbejder på stilladset samtidig med nedrivningen, kan der etableres en lokal inddækning. En lokal inddækning udføres i lægter beklædt med svær plast (mindst 0,15-0,2 mm) i bunden, på toppen og på 3 sider. Siden mod bygningens facade er åben. På kanterne monteres fugebånd, der sikrer, at den slutter tæt mod facade og dækplade på stilladsdæk/platform.

Forurenede materialer og støv opsamles løbende. Støvsuger skal være H-mærket, og afkast skal føres til det fri.