Afgrænsning, afspærring og afskærmning af arbejdsområdet – bly og andre tungmetaller

Bly og andre tungmetaller er meget sundhedsskadelige og det er derfor vigtigt, at stofferne ikke spredes til hverken ansatte, beboere, brugere af bygningen, andre håndværkere på pladsen eller til omgivelserne.

Skiltning

Det kan på baggrund af en kemisk risikovurdering være nødvendigt med advarselsskilte om arbejde med bly eller andre tungmetaller ved indgangen til arbejdsområdet. Skiltningen skal også omfatte rygeforbud.

Afskærmning af arbejdsområde

Hvis arbejde med bly og andre tungmetaller er støvende, skal arbejdsområdet afskærmes med midlertidige støvvægge, og der skal etableres undertryk i arbejdsområdet med afkast til det fri. Adgang til arbejdsområdet skal ske gennem en sluse. Ved indendørs arbejde skal vinduer i arbejdsområdet holdes lukket, ventilationskanaler tildækkes og ventilationssystemer slukkes. Gulvet under arbejdsområdet skal afdækkes med plast el. lign. 

Når der arbejdes fra stillads på store arealer, kan det være relevant at gøre hele stilladset til blyzone, hvortil der kun er adgang med personlige værnemidler og efter særlig oplæring og instruktion.  Der etableres en tæt inddækning i svær plast (mindst 0,15-0,2 mm), der slutter til mod bygningen, så bly og andre tungmetaller holdes inden for zonen og ikke spredes til omgivelserne. Terrænet under zonen afdækkes med plast.

Skal der udelukkende arbejdes lokalt fx fra platform, eller er det nødvendigt at foretage andre arbejder på stilladset samtidig med nedrivningen, kan der etableres en lokal inddækning. En lokal inddækning udføres i lægter beklædt med svær plast (mindst 0,15-0,2 mm) i bunden, på toppen og på 3 sider. Siden mod bygningens facade er åben. På kanterne monteres fugebånd, der sikrer, at den slutter tæt mod facade og dækplade på stilladsdæk/platform.

Lokaler, hvori der fx foregår afrensning af vinduer med blyholdig maling, skal afgrænses og afskærmes fra andre arbejdsområder, og der skal etableres undertryk i arbejdsområdet. Gulvet under arbejdsstedet afdækkes med plast eller lignende.

Foretages afrensning af vinduer i telt, skal hele teltet være med undertryk og sluse.

Forurenede materialer og støv opsamles løbende. Støvsuger skal være H-mærket, og afkast skal føres til det fri.