Affald med PCB

PCB-holdigt affald opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container.

Dette gælder også støvsugerposer/-filtre, afdækningsplast og personlige værnemidler, samt værktøj som klinger til kniv, cutter, stiksav og bajonetsat, der er forurenet med fugemasse.

Beholderne skal mærkes med advarsel om kræftrisikoen:

Spand med låg eller tætlukket pose (mindst 0,095 mm plast) kan anvendes kortvarigt til opsamling, mens arbejdet står på.

Håndtering af PCB-holdigt affald kræver de samme forholdsregler som ved arbejde med materialerne i bygningen.

Alle PCB-forurenede materialer bortskaffes efter de kommunale retningslinjer.

Affaldskoder/EAK-koder

17 09 02: PCB-holdigt affald

16 02 09: Kondensatorer fra lysstofarmaturer