Affald med bly og andre tungmetaller

Affald forurenet med bly og andre tungmetaller opbevares og bortskaffes i egnede, lukkede beholdere, spændelågsfade eller container. 

Dette gælder også afdækningsmaterialer, personlige værnemidler og støvsugerposer, som har været anvendt under arbejdet.

Beholderne skal mærkes med advarsel om kræftrisikoen:

Spand med låg eller tætlukket pose (mindst 0,095 mm plast) kan anvendes kortvarigt til opsamling, mens arbejdet står på.

Håndtering af affald med bly og andre tungmetaller kræver de samme forholdsregler som ved arbejde med materialerne i bygningen.

Alle blyforurenede materialer bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for blyholdige materialer. Vær opmærksom på, at også spildevand med indhold af fx bly fra afrensning af facader kan være underlagt kommunale krav om opsamling. Lægter, der har været anvendt til støvvægge, og som ikke er forurenet med bly og andre tungmetaller, kan bortskaffes som almindeligt brandbart affald.

Affaldskoder/EAK-koder

17 01 06: Blandinger og separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

17 02 04: Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer

17 04 03: Bly (metaller)

17 04 09: Metalaffald forurenet med farlige stoffer

17 09 03: Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer